Family Tree

Discover your ancestors and descendants in simplest view of Family Tree for Paternal Line.
[+] Expand Family Tree      [-] Collapse Family Tree      Click on the Name to view Biography.
Expand All Trees
71 - Fahr | Quraish
778 - Asad
72 - Ghalib
73 - Luwayyi | Loyee
271 - Aamir
74 - Kaa,ab
90 - Adiyy
405 - Hasees
75 - Murrah
76 - Kilaab | Hakim
77 - Qusayy | Qasi | Zaid
4450 - Abd Qusayy
297 - Abdul Azaa
290 - Abdul Dar
78 - Abdul Munaaf | Al Mugheera
106 - Abd Shams
305 - Abdul Azaa
303 - Habib
304 - Nofal
302 - Rabeya
107 - Umayyah
7068 - Abdul Kaaba
108 - Abu Al Aas
109 - Affan
110 - Hazrat Usman Ghani (May Allah be pleased with him)
336 - Aaban Ravi (May Allah be pleased with him)
844 - Abdul Malk
847 - Abdullah (Asghar)
332 - Abdullah (May Allah be pleased with him)
850 - Abdul Aziz
851 - Abdullah Saani
852 - Abdur Rahman
853 - Abdul Aziz
854 - Waleed
855 - Khalid
856 - Abdul Aziz
857 - Khawaja Abdur Rahman
858 - Khawaja Shahab ud Din
859 - Khawaja Abdullah
860 - Khawaja Usman
861 - Khawaja Ali Taqi
862 - Khawaja Aba Bakr
863 - Khawaja Muhammad Taqi
864 - Khawaja Ismaeel
865 - Khawaja Esa
866 - Khawaja Yaqub
867 - Khawaja Mahmood
868 - Sheikh Makhdoum Jalal ud Din Kabeer ul Awliya Usmani
869 - Khawaja Abdul Qaadir
874 - Khwajah Abdul Ahad
871 - Khwajah Ibraahim
873 - Khwajah Kaeemud Din
872 - Khwajah Shibli
333 - Amr
845 - Khalid
849 - Mugheera
843 - Saeed
846 - Sheeba
848 - Utba
842 - Waleed
343 - Al Hakam
337 - Harb
7069 - Hind
7067 - Saaib
7066 - Zubayr
7017 - Barrah
7018 - Halah
79 - Hashim | Amr
301 - Muttalib
300 - Nofal
289 - Adi
4378 - Burrah
87 - Zuhra
99 - Taym | Fahim
275 - Yaqta
4264 - Salol
274 - Khuzaimah
273 - Saad
4326 - Salma
270 - Yatm ul Auram
268 - Haris
269 - Muharib
+