Family Tree

Madar Baksh Qureshi - - -
Haji Ramzan Qureshi [Login to View]
Member ID: 7081
Belongs to Qureshi Family

Haji Ishtiyaque Qureshi

Last Update: 11-Jun-2016 by Saqib Iqbal Qureshi


Paternal Lineage

Father's Side:
Haji Ishtiyaque Qureshi Son of Haji Ramzan Qureshi [G:1] Son of Madar Baksh Qureshi [G:2]


Mother's Side:

Haji Ishtiyaque Qureshi Son of Sallam Qureshi [G:1]
Share this biography using public link: http://shajra.info/biography.aspx?q=7081
+